De Toekomst van de Rechtswetenschap, Congres Utrecht, vrijdag 24 mei 2019

June 6th, 2019 Posted by Uncategorised 0 thoughts on “De Toekomst van de Rechtswetenschap, Congres Utrecht, vrijdag 24 mei 2019”

door Albert Verheij

Wij kijken als Werkgroep Rechtswetenschapmet grote tevredenheid terug op dit eerste evenement [1]. Het congres was goed bezocht en met name de aanwezigheid van jonge onderzoekers viel op. Wij hopen van harte dat hun betrokkenheid duurzaam zal blijken.

De discussie was geanimeerd en werd onder andere gevoed door interessante rechtsvergelijkende informatie afkomstig van Aurelia Colombi Ciacchi en Rob van Gestel (om die reden hebben wij hen gevraagd om hun powerpoints beschikbaar stellen op deze website). Onderstaand volgt de korte weergave van enkele (uiteraard zeer algemene) conclusies die aan het einde van de dag vielen te trekken. Aan het slot van dit verslag geven wij aan welke volgende stap ons voor ogen staat.

Autonomie

In de kern genomen ging het vandaag over autonomie: hoe kunnen wij als wetenschap het initiatief grijpen? Positief was dat in de discussie bleek dat daartoe veel kansen zijn. We hoeven ons dus niet blind te staren op NWO. Er tekenden zich drie handelingsperspectieven af.

Handelingsperspectief 1: gedeelde basis

Ten eerste is het niet noodzakelijk om het onderling als rechtswetenschappers overal over eens te worden, dat lukt toch nooit. Om één vuist naar buiten te maken, is slechts vereist dat we identificeren waar we het wél over eens zijn, met andere woorden: wat is onze gedeelde basis? Een vraag die als vertrekpunt zou kunnen dienen is: wat zou er verloren gaan als klassiek juridisch onderzoek verdwijnt?

Handelingsperspectief 2: samenwerking

Ten tweede kan de samenwerking worden gezocht binnen consortia, daar wordt bovendien meer geld verdeeld dan bij NWO. Juridische expertise ontbreekt daar vaak, terwijl die wel hard nodig is, maar juridische onderzoekers en vertegenwoordigers van andere disciplines weten elkaar nog niet goed te vinden. Individuele onderzoekers die zouden willen aanhaken weten veelal niet hoe ze dat kunnen doen.

Handelingsperspectief 3: eigen organisatie(cultuur)

Ten derde hebben we weliswaar beperkt greep op de hoeveelheid geld die voor juridisch onderzoek beschikbaar is, maar kunnen we wel invloed uitoefenen op de eigen organisatie. Veel kwesties (bijv. publicatienormen en onderwijsprogrammering met beperking van de academische vrijheid als gevolg) worden niet door het ministerie of door NWO opgelegd, maar dat doen we onszelf aan. Het is mogelijk om eventuele perverse prikkels te identificeren en aan te pakken. Verder zijn verbeteringen mogelijk op het gebied van loopbaanbegeleiding. Enerzijds voelen jonge onderzoekers zich soms ontmoedigd door alle hoepels waar ze doorheen moeten springen. Strategisch (opportunistisch) gedrag drukt de inhoud weg, terwijl het juist die inhoud was die mensen tot een academische carrière bewoog. Het is zaak de inhoud centraal te blijven stellen in gesprekken en dat hebben we zelf in de hand. Behalve voor jonge onderzoekers dient er ook aandacht te zijn voor oude(re) onderzoekers, niemand kan 30 jaar lang creatief en vernieuwend zijn. Ten slotte werd onder dit hoofd verschillende keren het belang van onderlinge solidariteit benadrukt, die valt te versterken door bijvoorbeeld geen individuele prestaties, maar groepsprestaties centraal te stellen.

Hoe nu verder?

Wij hebben het congres inmiddels geëvalueerd en hebben besproken wat een goede vervolgstap zou kunnen zijn. Naar ons idee is dat een bijeenkomst in november over de vraag wat onze gedeelde basis is. Voor een vruchtbare discussie is wel nodig dat deze wordt voorbereid. Hoe we dit gaan doen, wordt nader bericht. Suggesties en ideeën zijn natuurlijk van harte welkom, we willen de discussie zeker niet monopoliseren.

[1] Een aantal van de slides van de presentaties zijn hier te vinden.

Private funding of (legal) scholarship in the 21st century

November 9th, 2018 Posted by Uncategorised 0 thoughts on “Private funding of (legal) scholarship in the 21st century”

In addition to the discussion surrounding public funding in the Netherlands, this year put another topic on the funding agenda – how to tackle the private sponsorship of academic activities. The interdisciplinary area of law and technology seems to attract a new wave of questions: should tech companies fund academic events like the Amsterdam Privacy Conference? Should they even participate to such events? And if not, then what is the future of valorisation?

A recent post on the Maastricht European Private Law Institute kickstarts a public discussion on these matters.

Read the full post here.

Willem Schinkel antwoordt zijn critici

November 9th, 2018 Posted by Uncategorised 0 thoughts on “Willem Schinkel antwoordt zijn critici”

Eerder dit jaar schreef Willem Schinkel een essay over waarom hij het protest tegen de recente ontwikkelingen in de publieke financiering van het hoger onderwijs in Nederland niet steunt. Hij geeft nu antwoord op zijn critici.

‘Mijn brief aan WOinActie heeft, naast herkenning en inhoudelijke bijval, veel boze reacties en inhoudelijke kritiek opgeleverd. Dat wijt ik aan mijzelf. Ik heb, met de stijl die ik in de brief koos, het belang van het affectieve moment van het organiseren onderschat. Ik ging er te veel vanuit dat de brief, in het licht van mijn jarenlange participatie in discussies en strijd over de universiteit, als een productieve irritatie zou worden opgevat, maar dat is niet het geval en ik zie achteraf ook wel waarom. Het was beter geweest als ik verslag had gedaan van mijn ervaringen uit en met De Jonge Akademie, de politiek, Science in Transition, VSNU en de bezetting van het Maagdenhuis en De Nieuwe Universiteit. Ook had ik beter de bestuurders die met WOinActie meedoen kunnen aanspreken op wat hun steun nog meer van ze vergt. De brief die ik schreef kwam voort uit een combinatie van liefde voor de universiteit en irritatie bij de achteruitgang die er lijkt te zijn in de strijd erom. Ten opzichte van zowel De Nieuwe Universiteit als Science in Transition is WOinActie achteruitgang, want een onnodige, zij het als ‘strategisch’ gepresenteerde vernauwing tot budgeteisen. Maar schrijven uit irritatie is geen goede manier om productieve irritatie teweeg te brengen.’

Lees de volledige post hier.

Publish and Perish: A Plea to Deans, Faculty Chairpersons, University Authorities

November 9th, 2018 Posted by Uncategorised 0 thoughts on “Publish and Perish: A Plea to Deans, Faculty Chairpersons, University Authorities”

Joseph Weiler (Editor-in-Chief of the European Journal of International Law) on EJIL: Talk!

‘[T]he common thread here is obvious: the immense, self-defeating pressure put on young scholars, at the early stages of their career, to distinguish themselves by insane quantitative criteria. It started with worthy objectives: introducing some objective indicia in the evaluation of individual and institutional academic merit – countering some of the pathologies of a purely subjective evaluation of individuals (gender, class and ‘old-boy-network’ biases to mention but a few) and reputational stasis among institutions where ‘famous for being famous’ prevented energetic and innovative institutions from achieving their due reputational desserts and even surpassing the iconic ivory towers that oftentimes rested on their desiccated dried-out laurels. There was also a normatively more complicated background to this phenomenon, namely the application to academia of marketplace principles, and thus the search for measurable indicia of ‘productivity’ and utility.’

Read the full blog post here.

Subsidie voor onderzoeksproject ‘De wetenschappelijke beoefening van het staatsrecht’

July 19th, 2018 Posted by Uncategorised 0 thoughts on “Subsidie voor onderzoeksproject ‘De wetenschappelijke beoefening van het staatsrecht’”

De KNAW heeft vanwege het Staatsman Thorbecke-fonds aan hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht Corjo Jansen (OO&R) en universitair hoofddocent Staatsrecht Joost Sillen (SteR) een subsidie toegekend voor het onderzoeksproject ‘De wetenschappelijke beoefening van het staatsrecht in de 19e en 20e eeuw’. Het onderzoek sluit aan bij de onder Nederlandse juristen woedende discussie over de wetenschappelijkheid van de eigen discipline. Vaak wordt daarbij de opvatting gehuldigd dat die discipline zich kenmerkt door een verscheidenheid aan methoden. Het onderzoeksproject heeft tot doel te onderzoeken welke methoden door Nederlandse staatsrechtbeoefenaren werden gebruikt en wat hun voor- en nadelen zijn. Het onderzoek vergroot daarmee de kennis over de ontwikkeling van het staatsrecht als wetenschapsgebied. De subsidie bedraagt bijna € 200.000,-.

SteR is zeer verheugd over deze bijzondere samenwerking en ziet uit naar bijdrage die de onderzoekers aan het methodendebat gaan leveren.

Lees meer hier.