over ons

De Werkgroep Rechtswetenschap is een platform van rechtswetenschappers die in verschillende wetenschappelijke functies werkzaam zijn aan een van de Nederlandse universiteiten. Aanleiding voor het vormen van de Werkgroep Rechtswetenschap is de gedeelde opvatting dat de toegenomen nadruk op het verwerven van externe onderzoeksfinanciering, onder andere door teruglopende rijksfinanciering, ertoe noopt de taak en inhoud van de rechtswetenschap te (her)formuleren. Hoe kunnen wij een onafhankelijke en open wetenschapscultuur behouden, waarin helder is wat wij verstaan onder kwalitatief hoogstaand juridisch onderzoek? De missie van de Werkgroep is om vanuit de rechtswetenschap zelf te reflecteren op deze vragen. Wij richten ons daarbij in eerste instantie op twee concrete doelen: het reflecteren op de vragen wat de rechtswetenschap ‘eigen’ maakt, en aan welke criteria goed onderzoek in die context zou moeten voldoen; en de praktische vraag hoe wij als juristen zelf de regie kunnen houden over financiering van onderzoek. De huidige leden van de werkgroep zijn werkzaam aan verschillende Nederlandse universiteiten. Meer informatie over ieder van ons kunt u vinden door op de naam van de persoon te klikken.

visie

Reflectie op de eigenheid van de rechtswetenschap

Het bevragen van geldend recht en van de normatieve dimensies daarvan is volgens de Werkgroep Rechtswetenschap de primaire taak van de rechtswetenschap. Teneinde die taak zo goed mogelijk te vervullen is het noodzakelijk dat ruimte bestaat voor zowel het ontwikkelen en behouden van gedegen kennis en inzicht in het geldende recht als voor externe perspectieven op dat geldende recht (rechtsvergelijkend, internationaal, historisch, interdisciplinair), dit laatste om te bewerkstelligen dat de normatieve keuzes van het geldende recht daadwerkelijk bevraagd blijven worden. Bovendien kan de rechtswetenschap het zich enkel veroorloven om bij maatschappelijke discussies voorop te lopen als beide bovengenoemde zijdes van de rechtswetenschappelijke medaille gewaarborgd zijn. De Werkgroep Rechtswetenschap hecht er belang aan om in breder verband te reflecteren op de taak en inhoud van de rechtswetenschap, niet alleen omdat dit rechtswetenschappelijk Nederland kan helpen bij het formuleren en uitdragen van de waarde van de rechtswetenschap, maar ook omdat het voor rechtswetenschappers onderling kan verduidelijken waarom de verschillende benaderingswijzen van het recht alle nodig zijn. De Werkgroep Rechtswetenschap zal met het oog daarop initiatieven (bijv. een landelijk congres) ontplooien om de gewenste gezamenlijke reflectie tot stand te brengen of te stimuleren.

Regie bij financiering

Op basis van het voorgaande bepleit de Werkgroep Rechtswetenschap een pluriforme rechtswetenschap, waarin juridisch-dogmatisch en interdisciplinair juridisch onderzoek beide op waardering kunnen rekenen. Het is echter een breed gevoelen dat deze pluriformiteit enige druk ondervindt van, onder andere, het feit dat bij de belangrijkste verstrekker van onderzoeksbeurzen (NWO) een sterke voorkeur bestaat (of: lijkt te bestaan) voor rechtswetenschappelijk onderzoek op de terreinen van het internationaal of Europees recht en onderzoek dat interdisciplinair van aard is. De reactie van verscheidene rechtenfaculteiten is daarop geweest om ook middelen vanuit de zgn. eerste geldstroom in toenemende mate te reserveren voor onderzoek op dezelfde gebieden. Niet alleen komt op die wijze de pluriformiteit van rechtswetenschappelijk onderzoek in gevaar, een dergelijke reactie miskent bovendien dat de rechtswetenschap bij de besteding van eigen middelen ook eigen onafhankelijke keuzes heeft te maken en ruimte heeft te laten voor onderzoek met een eigen signatuur. De Werkgroep Rechtswetenschap stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan en voorstellen te doen voor het terugnemen/behouden van de regie hieromtrent door faculteitsbesturen.

meer info

bericht ons

info@werkgroeprechtswetenschap.nl